44 👁 بازدید

Permission to Dance’ has surpassed 200 million views

Permission to Dance has surpassed 200 million views on YouTube - Permission to Dance' has surpassed 200 million views

موزیک ویدئوی “Permission to Dance” به بیش از ۲۰۰ میلیون بازدید در یوتیوب رسید!

این بیست و سومین موزیک ویدئوی بی تی اسه که به این میزان بازدید در یوتیوب می‌رسه.

 0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments