265 👁 بازدید

ترک لیست BTS برای ریپکیج آلبوم Love Yourself 結 – Answer

4ice bts - ترک لیست BTS برای ریپکیج آلبوم Love Yourself 結 – Answer

ترک لیست BTS برای ریپکیج آلبوم Love Yourself 結 – Answer

این آلبوم ۲ دیسک داره که دیسک A شامل ۱۶ تراک و دیسک B نُه تراکه.و در ۴ ورژن S, E, L, و F منتشر میشه.

9vy4 jz9ajch - ترک لیست BTS برای ریپکیج آلبوم Love Yourself 結 – Answeryv4q wzvihke - ترک لیست BTS برای ریپکیج آلبوم Love Yourself 結 – Answer

y9v5 hbxn05z - ترک لیست BTS برای ریپکیج آلبوم Love Yourself 結 – Answer0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments