250 👁 بازدید

رکورد شکنی آهنگ “Filter” از آلبوم MOTS:7

BTSs Filterearns the biggest debut for a track recorded by a Korean soloist in Spotify history  - رکورد شکنی آهنگ "Filter" از آلبوم MOTS:7

آهنگ “Filter” از جیمین با مجموع ۲,۲۱۷,۰۹۷ استریم در اسپاتیفای

تبدیل به اولین آهنگ از سولوییست کره ای در تاریخ بااین میزان استریم شد.0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments