33 👁 بازدید

Northern Dancing Leaves-BTS Jungkook Fanfiction: The prologue

NDL BTS FANFICTION - Northern Dancing Leaves-BTS Jungkook Fanfiction: The prologue

گم شده ای در میـان رویـا و واقعیـت.
روایت حماسه یک شاهدخت و یک انسان، از دو دنیای متفاوت.

پیش گفتـار– مقدمه فن فیکشن برگ های رقصان شمالی.!

ادامه مطلب

10 👁 بازدید10 👁 بازدید23 👁 بازدید22 👁 بازدید18 👁 بازدید15 👁 بازدید