314 👁 بازدید

●•~BTS QUOTES~•●

IMG 4936 - ●•~BTS QUOTES~•●

“Your presence can give happiness, I hope you remember that.”

“حضور تو میتونه شادی بخش زندگی دیگران باشه ، امیدوارم اینو از خاطر نبری”

– BTS’s Kim Seokjin ?0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments