226 👁 بازدید

برگشت آهنگSpring day و Black Swan به چارت اینکیگایو !

Spring day and black swan back to inkiago charts - برگشت  آهنگSpring day و Black Swan به چارت اینکیگایو !

برگشت آهنگSpring day و Black Swan به چارت اینکیگایو !

 

آهنگ Spring day بعد از گذشت سه سال از زمان انتشارش، این هفته در رتبه ۱۰ و سینگل Black Swan در رتبه ۵ چارت این هفته‌ی برنامه اینکیگایو قرار گرفتند.0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments