58 👁 بازدید

Northern Dancing Leaves-BTS Jungkook Fanfiction: The prologue

NDL BTS FANFICTION - Northern Dancing Leaves-BTS Jungkook Fanfiction: The prologue

گم شده ای در میـان رویـا و واقعیـت.
روایت حماسه یک شاهدخت و یک انسان، از دو دنیای متفاوت.

پیش گفتـار– مقدمه فن فیکشن برگ های رقصان شمالی.!

ادامه مطلب

83 👁 بازدید45 👁 بازدید53 👁 بازدید70 👁 بازدید43 👁 بازدید35 👁 بازدید